ఫీజు

జాతక చక్రంతో పాటు, ముఖ్యమైన ఫలితాలు తెలుసుకొనుటకు: భారత దేశం లో ఉన్నవారు : 1000 రూ ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారు:     2000 రూ…

Continue Reading →

నక్షత్రాలు

మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ జన్మ నక్షత్రం ఉంటుంది అని తెలుసు. తెలియనివారు తమ పేరు ని బట్టి ఫలానా నక్షత్రం అని చెప్పుకుంటారు. ఏ పద్ధతిలో చూసుకున్నా…

Continue Reading →

గృహవాస్తు

ఈ రోజుల్లో కొద్దిగా ఇంట్లో ఏవైనా చెడు సంఘటనలు జరిగితే చాలు వెంటనే ఆలోచించేది గృహవాస్తుగురించే! ఎవరినైనా వాస్తు పండితుడిని తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ఆయన చెప్పే సూచనలు…

Continue Reading →

కళ్ళు

ఈ రోజుల్లో చిన్నవారి నుండి పెద్దవారి వరకు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో నేత్ర వ్యాధులు ఒకటి, చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇప్పుడు కళ్ళజోళ్ళే  ! విటమిన్A, ఐరన్ కలిగినటువంటి…

Continue Reading →