నిత్య జీవితం లో పరిహారాలు

నిత్య జీవితం లో ఉపయోగపడే పరిహారాలు 1. కన్యలకు తొందరగా వివాహం అవ్వడానికి రామాచరిత్ మానస్ లోని బాలకాండలో శివపార్వతి వివాహ అధ్యాయం 40 రోజులు పారాయణ…

Continue Reading →

లాల్ కితాబ్ …

లాల్ కితాబ్ ని అనుసరించి ద్వాదశ రాశులవారు ఆచరించ తగ్గ పనులు మేష రాశి వాళ్ళు : * ఏనుగు కి సంభందించినవి ఏవైనా కూడా ఇంట్లో…

Continue Reading →

శుభ అశుభ శకునాలు

శుభ అశుభ శకునాలు * సాధారణంగా పిల్లులు ఇళ్ళల్లో తిరుగుతుంటే అక్కడ ఎక్కువ వివాదాలు చోటుచేసుకుంటాయి * ఆవు సింహద్వారం దగ్గరకు వచ్చి అరిస్తే ఇంట్లో సుఖ…

Continue Reading →

సమస్యలు – నివారణోపాయాలు

సాధారణంగా ప్రతీ మనిషి జీవితంలో ఏవో రకమైన సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. అయితే కొన్ని చిన్నవి – కొన్ని పెద్దవి, అలాగే వీటిని నివారించడానికి జాతక రీత్యా కొన్ని…

Continue Reading →